Podaxis

- and other gastroid fungi

 

 

Podaxis pistillaris (B00-058), Ouagadougou, Burkina Faso (© JHP)

 

 

Itajahya rosea (B00-081), Ouagadougou, Burkina Faso (© JHP)

 

Itajahya rosea (B00-081), Ouagadougou, Burkina Faso (© JHP)